Stroke Symposium - CHI Health, Omaha, Nebraska (NE)